Mavin, Boy Spyce – If I Enter Your Moto Pim Pim Pim